Меню
Эволюция еврейской музыки - BEST

Эволюция еврейской музыки - BESTCOMPLETE SONG LIST:
1. Barchu
2. Quando elray nimrod
3. Maoz Tzur
4. Ofyn Pripichek
5. HaTikvah
6. Shalom Aleich
7. Hava Nagila
8. Bei Mir Bis du sheyn
9. Ani Maamin
10. Sharm el-Sheikh
11. Am Yisrael Chai
12. Oseh Shalom
13. Yerushalaim Shel Zahav
14. If I Were A Rich Man
15. Hafachta
16. Kol HaOlam
17. Adon Olam
18. Baruch HaGever
19. Sh'hechiyanu
20. Minyan Man
21. Mashiach
22. Havdalah
23. Hanukah Song
24. Od Yavoh
25. Acheinu
26. Yachad
27. Anach Maamin
28. HaFinali Balbeli
29. Shabechi
30. V'Ohavta
31. Boiee
32. One Day
33. Vehi Sheamdah
34. Yesh Tikvah
35. Yalili
36. Et Rekod (Mahapecha Shel Simcha)
37. Hashem Melech

Поделиться